Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja o przyjęciu do stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przez operatora serwisu - Transfer24 Sp. z o.o.


Informacja o przyjęciu do stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zarząd Transfer24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (dalej: „Spółka”) przyjął do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Zasady”) w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu tj. prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, umową Spółki oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, z zastrzeżeniem, iż § 13 ust. 1 Zasad w zakresie dotyczącym kolegialnego charakteru organu zarządzającego nie będzie stosowany, mając na względzie aktualną strukturę organizacyjną Spółki oraz charakter działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę, oraz chyba że Zgromadzenie Wspólników zdecyduje o poszerzeniu składu Zarządu Spółki wprowadzając tym samym jego kolegialność. Zarząd Spółki zdecydował o przyjęciu pozostałych Zasad, z wyłączeniem niżej wymienionych rozdziałów i paragrafów:
1. Spółka nie stosuje rozdziału 4 Zasad, dotyczącego Organu nadzorującego, ze względu na niepowołanie takiego organu umową Spółki.

2. Rozdział 9 Zasad, dotyczący zarządzania aktywami na ryzyko klienta, nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez Spółkę działalności w tym zakresie
Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjęło do stosowania Zasady w ramach przysługujących mu kompetencji, przy czym odstąpiło od stosowania zasad określonych w:
1. § 28 ust. 3 i 4 Zasad w zakresie przedstawiania organowi stanowiącemu przez organ nadzorujący raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania oraz dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej;

2. § 29 ust 2 i 3 Zasad, w zakresie ustalania przez organ stanowiący wynagrodzenia członków organu nadzorującego oraz zasad tego wynagrodzenia;

3. § 30 ust. 1 i 2 Zasad, w zakresie kompetencji organu nadzorującego do wprowadzania i nadzorowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego.

Pełny tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarejestruj się za darmo.

Sprawdź, jakie to proste!

Zobacz, gdzie można odebrać przekaz


Ponad 3500 punktów odbioru gotówki
w największych bankach w Ukrainie!


Znajdź punkt
Zaloguj się
polski